Έργα     Διαχείριση αποβλήτων

Κτίριο Βιολογικού Καθαρισμού, εργασίες