Κτίριο Κέντρου Διάδοσης Αποτελεσμάτων Ερευνών ΑΠΘ

Στάδιο Έργου

Μελέτη/Κατασκευή

Φορέας

ΑΠΘ

Κτιριακό συγκρότημα έξι ορόφων για την κάλυψη των αναγκών ερευνητικής και γραφειακής υποδομής της επιτροπής ερευνών του ΑΠΘ με συνεδριακό κέντρο

Φωτογραφίες