Συστήματα αεριοποίησης απορριμμάτων με τη χρήση αστικών απορριμμάτων, νοσοκομειακών απορριμμάτων, πράσινων απορριμμάτων

Στάδιο Έργου

Μελέτη/Κατασκευή

Φωτογραφίες